Cropmaster

Tractor

De agrarische sector werd grootschaliger en kapitaalintensiever. Paardentractie bleef nog lang aanwezig. Pas na de Tweede Wereldoorlog werden de tractor en andere mobiele landbouwwerktuigen algemeen. Door schaalvergroting, rationalisatie en mechanisering kon men meer produceren met minder mensen. Dit bevorderde de verdere ontwikkeling van de industrie- en dienstensector en de export.

De rationalisatie en schaalvergroting in de agrarische sector laat zich wat betreft de veeteelt goed illustreren aan de hand van de zuivelindustrie. In de 19e eeuw richtten ondernemers of boerencoöperaties honderden zuivelfabrieken op, die de productie en distributie van melk van boeren overnamen. De eerste zuivelfabriek ‘Freia’ opende in 1879 in Friesland en daarna kregen veel steden en dorpen hun eigen fabrieken. De melk werd vanuit de omgeving in melkbussen aangevoerd, over het water met melkschuiten en over de weg met wagens. In eerste instantie gebeurde dat met paardentractie, na de Tweede Wereldoorlog met tractor of vrachtwagen. De tweede helft van de 20e eeuw laat flinke veranderingen zien. Sluiting van kleinere fabrieken en fusies van grotere zorgen ervoor dat na 2000 de zuivelproductie plaatsvindt op enkele locaties. Die zijn allemaal in handen zijn van één coöperatie, FrieslandCampina. De melk wordt over relatief grote afstanden aangevoerd, niet meer in melkbussen, maar in tankwagens.

Ontwikkeling:

Verdere landbouwmechanisering

Argumentatie:

Deze David Brown is een goed voorbeeld van voertuigen die werden gebruikt bij de naoorlogse grootschalige mechanisering in de landbouw. Deze trekker is vanaf 1947 in gevoerd in ons land deze trekker was ook erg in trek bij de melkrijder i.v.m. de mogelijkheid van een flinke snelheid.